สวอนทราเวลนำเที่ยวรอบโลก
Tel: 053-114506

 

GRAND GEORGIA 8 วัน 5 คืน เดินทางเดือน มีนาคม - กันยายน 2563 ราคาเพียง 39,888 บาท

 
 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • รูปภาพ
 • อื่นๆ

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิชิ บาทูมี่ 8วัน5คืน

เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK)
ดินแดนเมืองเทพนิยายแห่งคอเซซัส
สุดขอบเอเชีย

 

วันเดินทาง

รายละเอียดไฟท์บิน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี

(พักกับผู้ใหญ่ 2ท่านไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ที่นั่ง

25 พ.ค. – 01 มิ.ย.63

TK065 25MAY BKK-IST 21.45-04.10
TK378 26MAY IST-TBS 06.15-09.
35+1

TK391 31MAY BUS- IST 10.20-11.30
TK058 31MAY IST-BKK 17.55-07.30+1

39,888

(เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี/Infant 50%ของราคาทัวร์)

18,000

25

08 – 15 มิ.ย.63

TK065 08JUN BKK-IST 21.45-04.10
TK378 09JUN IST-TBS 06.15-09.
35+1

TK391 14JUN BUS- IST 10.20-11.30
TK058 14JUN IST-BKK 17.55-07.30+1

39,888

18,000

25

20 – 27 ก.ค.63

TK065 20JUL BKK-IST 21.45-04.10
TK378 21JUL IST-TBS 06.15-09.
35+1

TK391 26JUL BUS- IST 10.20-11.30
TK058 26JUL IST-BKK 17.55-07.30+1

39,888

18,000

25

03 – 10 ส.ค.63

TK065 03AUG BKK-IST 21.45-04.10
TK378 04AUG IST-TBS 06.15-09.
35+1

TK391 09AUG BUS- IST 10.20-11.30
TK058 09AUG IST-BKK 17.55-07.30+1

39,888

18,000

25

31 ส.ค. – 07 ก.ย.63

TK065 31AUG BKK-IST 21.45-04.10
TK378 31AUG IST-TBS 06.15-09.
35+1

TK391 06SEP BUS- IST 10.20-11.30
TK058 06SEP IST-BKK 17.55-07.30+1

39,888

18,000

25

 

เที่ยวง่ายพาสปอร์ตไทยไม่ต้องทำวีซ่า

 

nFLIGHT:

DEPARTURE: TK065 BKK-IST 21.45-04.10 // TK378 IST-TBS 06.15-09.35+1

RETURN:        TK391 BUS- IST 10.20-11.30  // TK058 IST-BKK 17.55-07.30+1

 

วันที่หนึ่ง       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานอตาเติร์ก เมืองอิสตันบลู ประเทศตุรกี              

                       

17.30 น.      พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขาออกชั้น 4 โซน เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ Turkish Airlines เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง

21.45 น.      ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี สายการบิน Turkish Airlines โดยเที่ยวบิน TK065(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง)(บริการอาหารร้อนบนเครื่อง)

 

วันที่สอง       ท่าอากาศยานอตาเติร์ก – สนามบินนานาชาติทบิลิซิ – เมืองทบิลิซิ - ป้อมนาริกาลา – โบสถ์เมทเทคี –    

                    วิหารซีโอนี – สะพานแห่งสันติภาพ           äอาหารเที่ยง,เย็น                                             

04.10 น.       เดินทางถึงท่าอากาศยานอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะรอเปลี่ยนเครื่อง

06.15 น.       ออกเดินทางต่อโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบิน TK378(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

09.35 น.       เดินทางถึง สนามบินนานาชาติทบิลิซิ ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 3 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองทบิลิซิ (TBILISI)เมืองหลวงประเทศจอร์เจียเป็นเมืองที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 อยู่ริมแม่นํ้าคูรา (KURA RIVER) ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งนํ้าและป่าไม้ทําให้กลายเป็นเมืองใหญ่อย่งรวดเร็ว เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การปกครอง และวัฒนธรรม รวมไปถึงการค้าและการขนส่งที่สําคัญมาตั้งแต่โบราณ เพราะเมืองทบิลิซีเป็นเมืองหนึ่งในเส้นทางสายไหม (SILK ROAD) ในตัวเมืองทบิลิซีนั้นจะมากมายไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมโบราณจากหลากหลายยุคสมัยให้ได้เที่ยวได้ชมกันแบบจุใจแน่นอน

เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1)เมนูอาหารท้องถิ่น

บ่าย                 นำท่านนั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้น ชมป้อมนาริกาลา(Narigala Fortress)ป้อมปราการโบราณสมัยยุคศตวรรษที่ 4 ซึ่งนักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าเป็นป้อมปราการป้อมหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด อิสระให้ท่านได้เก็บภาพมุมสูงของเมืองทบิลิซิตามอัธยาศัย (การขึ้นกระเช้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันนั้นถ้าขึ้นไม่ได้จำเป็นขอเปลี่ยนเป็นการนั่งรถบัสขึ้นแทน)จากนั้น นําท่าน เข้าชมโบสถ์เมทเทคี(METEKHI CHURCH)เป็นโบสถ์เก่าแก่ในยุคศตวรรษที่ 13 ตั้งอยู่ในบริเวณเมืองเก่าในอดีตโบสถ์แห่งนี้เคย เป็นป้อมที่ประทับของพระมหากษัตริย์และได้ใช้เป็นโบสถ์ของพระมหากษัตริย์อีกด้วย โบสถ์นี้มีลักษณะเป็นป้อมที่มียอดโดมแหลมขึ้นไปซึ่งเป็นที่นิยมก่อสร้างกันในยุคกลางได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในช่วงยุคศตวรรษที่ 17 – 18 จากนั้น นำท่านถ่ายรูปกับ วิหารซีโอนี (SIONI CATHEDRAL)โบสถ์หลังใหญ่ของนิกายออร์โธด็อกซ์ที่ถูกสร้างขึ้นในเมืองนี้โดยชื่อของโบสถ์ได้นำมาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์คือ ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็ม ต่อมาสถานที่แห่งนี้ก็ได้มีชื่อเป็น ซิโอนีแห่งทบิลิซี(TBILISI SIONI) ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ได้ถูกทำลายลงโดยผู้ที่บุกรุกแต่ก็ได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่หลายต่อหลายครั้งด้วยกัน จนกระทั่งเป็นโบสถ์ที่ได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้และได้มีการบูรณะในช่วงศตวรรษที่ 17-19 จากนั้น นำท่านชมสะพานแห่งสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE)เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในออกแบบโดยสถาปัคนิกชาวอิตาเลื่ยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบร่วมสมัยเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสร้างนั้นถูกออกแบบและสร้างที่อิตาลี ที่ตั้งนั้นอยู่บนแม่น้ำ Mtkvari River สามารถมองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง และยังมี illuminating ที่จะแสดงแสงสีจากไฟ LED ที่ติดตัวรอบตัวสะพานเป็นเวลา 90 นาทีก่อนที่พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้า


ค่ำ               äรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2) เมนูอาหารจีน

                   หลังอาหารเย็นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก

 ãที่พัก :Iveria Inn Tbilisi ระดับ 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
หมายเหตุ:ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาลสำคัญต่างๆ

 

วันที่สาม       เมืองทบิลิซิ – เมืองมิสเคด้า – มหาวิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี  – ชมย่านเมืองเก่าของทบิลิซี – โรงอาบน้ำแร่ – โบสถ์ตรีนิตี้ Jansharden street                                                                                                                         äอาหารเช้า,เที่ยง

เช้า                  ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่3)

                        นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคด้า Mtskheta(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) เป็นศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. และในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรจากสมัยนั้นหลงเหลืออยู่แล้ว จากนั้น นำท่านชม มหาวิหารจวารี (Jvari Monastry)หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่ แห่งคัปปาโดเกีย (เมืองหนึ่งในประเทศตุรกีปัจจุบัน) ได้นำไม้กางเขนนี้เข้ามาพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาลจากนั้น นำท่านชมวิหารสเวติสเคอเวรี(Svetitkhoveli Cathedral)สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงามจากนั้น อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

เที่ยง               äรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4) เมนูอาหารท้องถิ่น

บ่าย                 นำท่านเดินทาง ชมย่านเมืองเก่าของทบิลิซี (Old Town of Tbilisi) ซึ่งจะทำท่านได้พบเห็นความสวยงามและสีสันของอาคารบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและยุโรป ทำให้จอร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว จากนั้นนำท่านชมโรงอาบน้ำแร่ถ่ายภาพด้านนอก (Sulfur Bath)หรือภาษาจอร์เจียนเรียกว่า Abanot Ubani (อะบานู อุบานิ) เป็นสถานที่สำหรับแช่น้ำพุร้อนที่มีแร่กำมะถัน ตามตำนานเล่าขานว่า ในสมัยพระเจ้าวัคตังที กอร์กัซลี  นกเหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดังกล่าว จึงทำให้ค้นพบบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้ขึ้น ลักษณะของโรงอาบน้า คล้ายๆ กับการออนเซนของชาวญี่ปุ่นผสมรวมกับการอาบน้ำแบบตุรกี ชมหมู่โรงอาบน้ำที่มีการสร้างและให้บริการตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบันที่มีรูปแบบตัวอาคารที่หลากหลาย บางแห่งสร้างเป็นหลังคาโดม บางแห่งมีหอมินาเร่ต์ขนาบข้างประดับด้วยโมเสคชิ้นเล็กที่สวยงาม จากนั้น นำท่านเข้าชม โบสถ์ตรีนิตี้ (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI)มีความหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ชื่อเรียกของคนท้องถิ่น เป็นวิหารหลักของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซีก่อสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1995 -2004 ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของศาสนสถานในนิกายออร์โธด็อกซ์ตะวันออกทั่วโลกแม้จะมีอายุไม่มากแต่ก็เป็นโบสถ์ตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนท้องถิ่นที่มีรูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์โบสถ์เป็น อาคารขนาดใหญ่ที่โดดเด่นมาก จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ Jan sharden streetถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟูในศตวรรษที่ 9 ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อถนนมาเป็น Chardin Street เพื่อเป็นเกียรติแก่นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส Jean Chardin ปัจจุบันถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านกาแฟและมากมายด้วยผู้คนพื้นเมืองกับนักท่องเที่ยว บริเวณนี้จะมีบ้านเมืองเก่าในแบบทบิลิซีที่โดดเด่น นอกจากด้านอาหารแล้วยังมีพ่อค้าแม่ค้าน้ำสิ่งของต่างๆมาวางขายมากมาย  (อิสระค่ำตามอัธยาศัย)สมควรแก่เวลา จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าที่พัก

ãที่พัก : Iveria Inn Tbilisi ระดับ 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
หมายเหตุ:ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาลสำคัญต่างๆ

 

วันที่สี่      เมืองอันนานูรี – ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวารี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – โบสถ์ 

                      เกอร์เกติ – เมืองคาซเบกี้ 

                                                                                              ä อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น                

 

เช้า              äรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่5)

จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองAnanuri (ระยะทาง 69 ก.ม//ใช้เวลา 1.30 ช.ม.) นำท่านชมป้อมอันนานูรี(Anauri Fortress) ป้อมปราการอันเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ไว้เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิน ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน จากมุมสูงของป้อมปราการนี้จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ อ่างเก็บน้ำชินวารี (Zhinvali Reservoir)และยังมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานที่สำคัญสำหรับนำน้ำที่เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวงและใช้ผลิตไฟฟ้า ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใช้

 

เที่ยง             äรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่6) เมนูอาหารท้องถิ่น

บ่าย              นำท่านชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย(Memorial of Friendship) หรืออีกชื่อหนึ่งคือRussia–Georgia Friendship Monumentเป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โครงสร้างทั้งหมดทำมาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียไว้อย่างสวยงาม จากนั้นเปลี่ยน ยานพาหนะเป็นรถจิ๊ป 4WD (1 คันนั่งได้ประมาณ 6 ท่าน) พาท่านเดินทางขึ้นไปเที่ยวชม โบสถ์เกอร์เกติ(Gergeti Trinity Church)ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่อย่างสวยงามและโดดเด่น บนเนินเขาซึ่งล้อมรอบไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ที่ระดับความสูง 2,170 เมตร ซึ่งหากในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ทุกท่านจะได้เห็นยอดเขาคัสเบกิที่มีความสูงถึง 5,047 เมตร โดยส่วนยอดปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi)ซึ่งเป็นชื่อเมืองดั้งเดิม แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ สเตพานท์สมินด้า (Stepantsminda)หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อกชื่อ สเตฟาน ได้มาพำนักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สำหรับจำศีลภาวนาขึ้นมาเมืองคาซเบกี้ เป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ตามริม ฝั่งแม่น้ำเทอร์กี้ที่มีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิที่อยู่ปานกลางมีความชื้นและแห้งแล้งที่ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิที่ประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนที่หนาวเย็นที่สุด

ค่ำ                äรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่7) เมนูอาหารท้องถิ่น

                   ã ที่พัก : Kazbegi Porata Caucasia Hotel ระดับ 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน 

                   (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

หมายเหตุ:ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาลสำคัญต่างๆ

 

วันที่ห้า            เมืองคาซเบกี้ – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน – เมืองอัพลิสสิค  

äอาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น

เช้า               äรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่8)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (GORI)เมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ในอดีตเคยมีความสาคัญทางด้านทหารในยุคกลางเป็นที่ตั้งของกองกาลังที่อยู่บนถนนสายสาคัญ (Georgian Military Highway) นอกจากนั้นเมืองนี้ยังเป็นเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้นาที่มีชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิสต์โซเวียต และอเล็กซานเดอร์ นาดีราซี ผู้เป็นนักออกแบบชื่อดังในด้านจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของโซเวียต

เที่ยง            äรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่9) เมนูอาหารท้องถิ่น

บ่าย                 นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (Museum of Stalin) เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ พร้อมทั้งเรื่องราวต่างๆของสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวัติชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ด้านข้างพิพิธภัณฑ์ยังมีขบวบรถไฟที่ใช้เป็นที่บัญชาการในการรบ ภายในรถไฟมีห้องทำงาน ห้องนอน ของสตาลิน

จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอัพลิสสิค(Uplistsikhe)นำท่านชม เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ (Uplistsikhe Cave Town)หนึ่งในเมืองถ้ำที่เก่าแก่ของจอร์เจีย สันนิษฐานว่ามีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้มานานกว่า3,000 ปี หินผาขนาดใหญ่ที่ถูกสกัดและสลักเสลาเป็นช่องซอกหลืบไปจนถึงห้อง โถงใหญ่มากมาย เคยเป็นที่ตั้งของนครเก่าแก่บนแนวเทือกเขาหินทราย มี เนื้อที่รวมกว่า50 ไร่ แม้เคยได้รับความเสียหายไปหลายจุดจากแผ่นดินไหว โดยเฉพาะ บริเวณที่เป็นโรงละครฝั่งที่เป็นอัฒจันทร์ของผู้ชมที่พังทลาย ทำให้เหลือแค่ เพียงส่วนของเวทีที่เจาะเข้าไป แต่ก็ยังคงเห็นโครงสร้างหลักๆ ได้อยู่ เมือง ถ้ำอุปลิสสิเคนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกไป เมื่อปี ค.ศ. 2007 จากนั้น นำท่านสู่เมืองโบราณเมืองคูไตซี (Kutaisi)ที่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรโคลซิส (Colchis) หรืออาณาจักรจอร์เจียนโบราณ เมื่อสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12-13

เย็น              äรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 10) เมนูอาหารท้องถิ่น

หลังอาหารเย็น นำท่านเดินทางเข้าที่พัก

ã  ที่พัก : King David Kutaisi Hotel ระดับ 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน 

                   (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

หมายเหตุ:ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาลสำคัญต่างๆ

 

วันที่หก           เมืองบาทูมี่ – The Alphabet Tower – อนุสาวรีย์รูปปั้นอาลีและนีโน่ – Piazzal Square -            

                   ยุโรปสแควร์                                äอาหาร เช้า,เที่ยง

เช้า              äรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่11)

นำท่านเดินทางชมเจลาติ (Gelati Monastery)(ถ่ายรูปด้านนอก)  เป็นวัดวัดยุคกลางที่อยู่ใกล้ Kutaisi ในภูมิภาค Imereti ทางตะวันตกของจอร์เจีย ผลงานชิ้นเอกของยุคทองของจอร์เจีย Gelati ก่อตั้งขึ้นในปีค. ศ. 1106 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดาวิดที่สี่ของจอร์เจียและได้รับการยอมรับจากองค์การยูเนสโกว่าเป็นมรดกโลกจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมี่ (Batumi)เมืองนี้ตั้งอยู่บนริมะเล บนชายฝั่งตะวันออกของทะเลดำ เป็นเมืองหลวงของอัตจารา (Ajara) เป็นสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศจอร์เจีย เมืองบาทูมิ (Batumi) เป็นเมืองที่มีท่าเรือสำคัญ ขนาดใหญ่ นำท่านชมบรรยากาศบ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า Old Town

เที่ยง             äรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่12) อาหารพื้นเมือง

บ่าย               นำท่านชม The AlphabetTower(ถ่ายรูปด้านนอก)หอคอยสัญลักษณ์แห่งเมืองบาตูมีมีความสูงถึง 130 เมตรวัดจากเหนือพื้นดิน ซึ่งสถาปัตยกรรมภายนอกของหอคอยแห่งนี้ จะมีลักษณะคล้ายเกลียวคู่ชองDNAมนุษย์ โดยตรงลางจะเป็นลิฟต์ใช้ขึ้นลงให้กับนักท่องเที่ยวให้สามารถขี้นไปยังจุดสูงสุดของหอคอย เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเมืองบาตูมีได้แบบโดยรอบ 360 องศา จากนั้น นำท่านชม อนุสาวรีย์รูปปั้นอาลีและนีโน่ (Ali and Nino Monument) (ถ่ายรูปด้านนอก)อนุสาวรีย์ ในชื่อ “หญิงและชาย” ทำด้วยเหล็ก เคลื่อนไหวได้ ความสูงประมาณ 8 เมตร ผลงานศิลปินชาวจอร์เจีย Tamara Kvesitadze ที่บอกเล่าเรื่องราวความรักและความเศร้าของ “อาลี” หนุ่มมุสลิม กับเจ้าหญิง ”นิโน” แห่งจอร์เจีย หลังจากถูกกองทัพโซเวียตรุกราน จากวรรณกรรมของนักเขียนชาวอาเซอร์ไบจาน นอกจากนี้ ยังมีความพิเศษคือรูปปั้นนี้ จะขยับเข้าหากันในเวลา 19.00 น.ของทุกวัน ใกล้ๆกันนั้นท่านจะได้ ชมสิ่งก่อสร้างขนาดยักษ์ของชิงช้าสวรรค์ The large Ferris wheel ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองบาตูมี จากนั้น นำท่านชมจัตุรัสเปียเซซ่า(Piazzal Square)สร้างขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและในปี 2011 ที่ผ่านมา สถานที่แห่งนี้ ได้เริ่มปรับปรุงเพื่อให้เป็นแหล่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมืองประกอบไปด้วยภัตตาคาร,โรงแรม ฯลฯ โดยสถาปัตยกรรมโดยรอบนับว่าได้แรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลี โดยสังเกตได้จากภาพโมเสคและงานกระจกสีตามอาคารต่างๆ ชมความงามของอาคาร ยุโรปสแควร์(EuropeSquare)ใจกลางจัตุรัสเมืองบาตูมี (อิสระค่ำตามอัธยาศัย)

                        สมควรแก่เวลา จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าที่พัก             

ãที่พัก : Sky Tower Hotel ระดับ 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน 

                   (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

มายเหตุ:ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาลสำคัญต่างๆ

 

วันที่เจ็ด            เมืองบาทูมี่ - ท่าอากาศยานอตาเติร์ก                                                                 äอาหารเช้า

เช้า                 äรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่13)

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินบาตูมิประเทศจอร์เจีย เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกรุงเทพฯ

                       

10.20 น.      ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินTurkish Airlines โดยเที่ยวบิน TK391

11.30 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะรอเปลี่ยนเครื่อง

17.55 น.       ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินTurkish Airlines โดยเที่ยวบิน TK058

 

วันที่แปด        ท่าอากาศยานอตาเติร์ก – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ         

07.30 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

 

****************************

 

หมายเหตุ:รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน,การจราจรหรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม

 

กรุณาอย่าเก็บสิ่งของมีค่าไว้ในกระเป๋าเดินทาง หรือ กระเป๋าแฮนแบ๊ก เพราะหากสูญหายหรือถูกโจรกรรม ทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทุกกรณี

 

เงื่อนไขการให้บริการ

1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจานวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

- กรุณาชำระค่ามัดจำ (มัดจำทัวร์) ท่านละ 25,000 บาท

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทางเท่านั้น

กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5.อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)

2. ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดับใกล้เคียงกัน สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน กรณีพัก 3 ท่านต่อห้อง หากโรงแรมไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายห้องพักเดี่ยวเพิ่ม)

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า TURKISH AIRLINESสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ

6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัยแบบ Worldwide  โดยจะมีความคุ้มครองเบื้องต้น ดังนี้

- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ

  ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาท

  ผู้เอาประกันภัยที่อายุน้อยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท

  ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ไม่เกินวงเงิน 1,500,000 บาท

  ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย ไม่เกินวงเงิน 50,000 บาท

  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม ... ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ

7.ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์

8.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ(กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

 

6.อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว

5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม

6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 USD ต่อทริป สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

7. ค่าวีซ่าและบริการต่างๆสำหรับหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องทำวีซ่าจอร์เจีย

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

 1. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 2. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 4. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
 5. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 6. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 7. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianzได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ13.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

 

 

************************************************************

 

 

 

ดาวน์โหลดแพคเกจทัวร์ จองแพคเกจทัวร์

ABOUT US

สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก
สวอนทราเวล เป็นชื่อเครื่องหมายทางการค้าของ บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด จดทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ   ให้บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ ขอวีซ่า จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั่วโลก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญเส้นทางขับรถเที่ยวในรูปแบบคาราวานทัวร์ต่างประเทศ ขับรถยนต์ส่วนบุคคล และ บิ๊กไบค์ทัวร์ ไทย ลาว พม่า จีน เวียดนาม อินเดีย และ บริการจัดทัวร์ออร์แกนไนซ์ เพื่อเลี้ยงต้อนรับลูกค้าบริษัทในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดการ ประชุม สัมมนา และ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร

ทีมงาน 

 

undefined 

วิชุลดา จินดาประพันธ์ (เอ๋) ผู้บริหารธุรกิจ 

undefined

กฤตศิริ จิตอารี (หนุ่ย) กรรมการบริหาร/Marketing manager

undefined

รักษ์ศิริ จิตอารี (นาย) กรรมการบริหาร 

 

 ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงาน

289/19 หมู่3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

Tel/Fax: 053-114506  Mobile :098-5851658 

 E-mail :  Swantravel@hotmail.com

 

ที่ตั้งสำนักงาน เวลาทำงานออฟฟิศ

09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์  หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ที่ตั้งสำนักงาน


บริการของเรา

1.รับทำแลนด์ประเทศเซาท์แอฟฟริกา ดูงาน สัมมนา
2.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก / วีซ่า / ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง 
3.รับจัดคาราวานทัวร์ข้ามประเทศ ไทย ลาว จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา ทิเบต
4.จัดทัวร์เส้นทางแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล,พม่า,ศรีลังกา / ท่องเที่ยวและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และบริการจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศทุกเส้นทาง
5.ระบบจองโรงแรมออนไลน์

 

  ใบจดทะเบียน 
undefined undefined

สำนักงานใหญ่ : 289/19 หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
 (รับทำแลนด์ทางรถ ทัวร์เมืองน่าน ลาว หลวงพระบาง อุดมไชย ซาปา ฮานอย เวียดนาม )

บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด (TakeThaiTour Co.,ltd.)  Contact:053-114-506,098-5851658
LINE ID: @swantravel E-mail : swantravel@hotmail.com /swantour01@gmail.com  ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21-00620

 

undefined


©Copyright Allreserved 2000- 2019 www.takethaitour.com Creative Design: collectionONE

รถเช่ากรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่ รถเช่า กรุงเทพ Klook.com