สวอนทราเวลนำเที่ยวรอบโลก
Tel: 053-114506

 

ทัวร์อินเดีย – เนปาล สังเวชนียสถาน 4 ตำบล 7 วัน 6 คืน ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน62-กุมภาพันธ์ 63

 
 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • รูปภาพ
 • อื่นๆ
 • วันแรก                   กรุงเทพฯ – พุทธคยา                                                                                                                         ä(-/กลางวัน/เย็น)

  05.30 น.                พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมืองอาคารผู้โดยสารขาออก 1 ชั้น 3  เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 4  โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

  08.20น.ออกเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา ประทศอินเดิย โดยเที่ยวบินที่FD122(**มีบริการอาหารบนเครื่อง)

  10.10 น.                เดินทางถึง ท่าอากาศยานสนามบินคยา เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่(**เวลาท้องถิ่นของประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)

  เที่ยง                       äบริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้น                  เดินทางสู่ นำท่านสู่หมู่บ้านนางสุชาดา(Sujata Village)มีลักษณะเป็นกองอิฐเนินสูง ซึ่งนางสุชาดาเป็นผู้ที่ถวายข้าวมธุปายาสให้กับพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ระหว่างทางก็จะผ่านแม่น้ำเนรัญชร(Niranjana River)ปัจจุบันเรียกว่า Falgu River หรือ PhalguRiver เป็นแม่น้ำที่ถ้าฝนหยุดตก น้ำในแม่น้ำก็จะแห้งไปอย่างรวดเร็ว และจะอยู่ในสภาพที่แห้ง สามารถเดินข้ามได้อย่างสบาย

   

   

   

   

  จากนั้น                  นำท่านเดินทางสู่พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์(Mahabodhi Temple)ที่เป็นจุดกำเนิดของศาสนาพุทธ เพราะเป็นสถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะ ได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นี่เป็นเวลา 2,500 กว่าปีมาแล้ว เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้ว พระองค์ก็ได้ประทับอยู่ ณ พุทธคยา เพื่อเสวยวิมุตติสุข (ความสุขอันเกิดจากความหลุดพ้น) อยู่ 7 สัปดาห์ โดยมี ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นต้นไม้แห่งการตรัสรู้ มีทั้งหมด 4 ต้น นับเป็นอนุสรณ์สถานอันทรงคุณค่าและสถานที่แห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ขององค์การยูเนสโกอีกด้วย

  เย็น                         äบริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  ที่พัก                       DHAMMAOR MAHABODHI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองพุทธคยา

   

  วันที่สอง               พุทธคยา – พาราณสี                                                                                                                           ä(เช้า/กลางวัน/เย็น)

   

  เช้า                          äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้น                  เดินทางสู่ เมืองพาราณสี(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ7 ชั่วโมง)เป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปี เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศอินเดียและยังจัดเป็นเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์โลกอีกด้วย

  เที่ยง                       äบริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้น                  นำท่านชม สังเวชนียสถาน สารนาถเป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3เดิมมีชื่อว่า“ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน”  สักการะ ธรรมเมกสถูปสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ ลวดลายดอกไม้ที่รอบองค์พระสถูป เป็นศิลปะของยุคคุปตะแต่การสำรวจพบว่า แผ่นอิฐข้างในพระสถูปเป็นของยุค เมารยัน จึงสันนิษฐานไว้ว่า สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าอโศกนำชมเสาพระเจ้าอโศก สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนาประกอบด้วยทางแห่งความสงบและความหลุดพ้น บนยอดเสาจะเป็นรูปสิงค์ 4 ตัว เสามีฐานบัวคว่ำ และฐานเสาทั้ง 4 ด้าน สลักเป็นธรรมจักรและรูปช้าง ม้า โค และสิงค์

  เย็น                         äบริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้น                  นำท่านล่องเรือสู่แม่น้ำคงคาชมความสวยงามของเมืองพาราณสี และชมพิธีคงคาอารตี(Ganges Aarti)หรือที่เรียกอีกอย่างว่า พิธีบูชาไฟ เป็นพิธีกรรมหนึ่งที่ปฎิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นการแสดงความเคารพสูงสุดต่อพระแม่คงคา แต่ไม่เพียงแค่บูชาไปเท่านั้น ยังมีหลายอย่างที่ใช้ในการประกอบพิธี เช่น สังข์, ระฆัง, ธูป, ภาชนะหรือหม้อใส่น้ำ,การบูร, ดอกไม้, กำยาน, ตะเกียงน้ำมันฆี,พัดขนนกยูง และแส้หางจามรี เป็นต้น (พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา)

   

  ที่พัก                       AMAYA OR COSTA RIVIERA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองพาราณสี

  วันที่สาม               พาราณสี – ลุมพินี (เนปาล)                                                                                                              ä(เช้า/กลางวัน/เย็น)

   

  เช้า                          äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                                  นำท่านเดินทางสู่ เมืองลุมพินี (เนปาล) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ10ชั่วโมง

  เที่ยง                   äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางจากประเทศอินเดีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง สู่ประเทศเนปาล

  (**กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเพื่อประทับตราออกจากประเทศอินเดียค่ะ**)

  เย็น                         äบริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  ที่พัก                       PAWANOR NEW CRYSTALHOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองลุมพินี (เนปาล)

  วันที่สี่                    ลุมพินี (เนปาล)–กุสินารา                                                                                                                ä(เช้า/กลางวัน/เย็น)

  เช้า                          äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้น                  นำท่านสู่ ลุมพินีวัน หรือปัจจุบันเรียกว่า รุนมินเด เป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งแรก เป็นสถานที่ที่พระนางสิริมหามายาประสูติเจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อวันศุกร์ วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี ซึ่งโดยรอบลุมพินีวันนั้น มีซากอิฐเก่า สระโบกขรณี ซึ่งมีลักษณะเป็นสระทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้า เป็นสระที่พระนางสิริมหามายาได้ทรงสรงสนาม(อาบน้ำ) ชำระพระวรกายในวันประสูติเจ้าชายสิทธัตถะ และวิหารมายาเทวี(Mayadevi Temple) สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระนางสิริมหามายา โดยภายในวิหารเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าทรงย่างพระบาทแรกหลังออกจากครรภ์พระราชมารดา ตัววิหารสูง 3 เมตร และมีบันไดขึ้น-ลงได้ 2 ด้าน ภายในยังมีภาพหินทรายแกะสลักรูปพระประสูติกาลของเจ้าชายสิทธัตถะ และภาพเจ้าชายสิทธัตถะยืนอยู่องค์เดียว และบริเวณด้านข้างประดิษฐาน “เสาศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราช” หรือ เสาอโศก(Ashokan Pillar)พบว่าที่เสาอโศกนั้น จารึกอักษรพราหมที่มีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าประสูติที่นี่” ซึ่งลุมพินีวันแห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ.2540 อีกด้วย

  จากนั้น                  นำท่านเดินทางสู่ เมืองกุสินารา ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง

  เที่ยง                   äบริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้น              นำท่าน ชมสังเวชนียสถาน เมืองกุสินาราเป็นเมืองเอกหนึ่งในสองของแคว้นมัลละ อยู่ตรงข้ามฝั่งแม่น้ำคู่กับ

  เมืองปาวา เป็นที่ตั้งของ สาลวโนทยาน หรือป่าไม้สาละ ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า ชม มหาปรินิพพานวิหาร(Mahaparinirvana Temple)ภายในประดิษฐาน “พระพุทธรูปปางปรินิพพาน” อยู่บนพระแท่นทำด้วยหินทรายแดง ประทับนอนบรรทมตะแคงขวา โดยหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก นำท่านชม มหาปรินิพพานสถูปตั้งอยู่ทางด้านหลังของ มหาปรินิพพานวิหาร ลักษณะเป็นสถูปทรงโอคว่ำขนาดใหญ่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ จากนั้น ชม มกุฏพันธนเจดีย์(Ramabhar Stupa)ตั้งอยู่ถัดจาก มหาปรินิพพานสถูป ป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า

  เย็น                         äบริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  ที่พัก                       OM RESIDENCY OR MAITREY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองกุสินารา

  วันที่ห้า                  กุสินารา – เวสาลี – ปัตนะ                                                                                                                ä(เช้า/กลางวัน/เย็น)

  เช้า                          äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองปัตนะ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง

  เที่ยง                   äบริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านสู่เมืองเวสาลีเป็นชื่อของเมืองหลวงของแคว้นวัชชี เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญรวมถึงเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองอย่างมากในสมัยพุทธกาล แต่ในปัจจุบัน แคว้นวัชชี เป็นอำเภอเวสาลี เป็น 1 ใน 14 อำเภอขึ้นตรงกับรัฐพิหาร ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย โดยพระพุทธเจ้าเคยเสด็จเยี่ยมเมืองแห่งนี้ในปีที่ 5 หลังการตรัสรู้ นำท่านชม เสาอโศกรูปสิงค์ ณวัดป่ามหาวันซึ่งถือว่าที่แห่งนี้เป็นเสาสิงค์ที่สมบูรณ์ที่สุด จากนั้น นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองปัตนะ

  เย็น                         äบริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  ที่พัก                       PANACHE OR PATLIPUTRA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองปัตนะ

  วันที่หก                 ปัตนะ – นาลันทา –ราชคฤห์ –พุทธคยา                                                                                       ä(เช้า/กลางวัน/เย็น)

  เช้า                          äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ มหาลัยนาลันทา(Nalanda University)มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช โดยมีจุดประสงค์ให้เป็นสถานศึกษาของพระภิกษุในพระพุทธศาสนามีการสอนในหลากหลายวิชา ทั้ง พุทธปรัชญา พระไตรปิฎก วรรณคดี แพทยศาสตร์ เป็นต้น มีพระสงฆ์จากต่างประเทศเดินทางมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นจำนวนมาก แต่ครั้ง พ.ศ.1742 มหาลัยนาลันทานั้นถูกเข้าใจว่าเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ จึงถูกทหารชาวมุสลิมเติร์กเข้าทำลาย ทำให้คัมภีร์ ทางศาสนาถูกเผาทั้งหมด

  เที่ยง                   äบริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้น                  นำท่านสู่ ที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร เป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนามีลักษณะเป็นซากฐานกำแพงสูงประมาณ 6 ฟุตล้อมรอบบริเวณ ซึ่งจากจุดนี้สามารถมองเห็นพระคันธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฏอันสวยงามได้อีกด้วยนำท่านสู่ วัดเวฬุวันมหาวิหาร(Venuvan Vihara)หรือ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน หมายถึง วัดสวนป่าไผ่ เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาเวภารบรรพต บนริมฝั่งแม่น้ำสรัสวดีซึ่งมีตโปธาราม (บ่อน้ำร้อนโบราณ)และวัดนี้ยังเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสาวกจำนวน 1,250 รูป ซึ่งในปัจจุบันยังคงเป็นซากโบราณสถานในสวนไผ่ที่ร่มรื่น จากนั้นนำท่านสู่ตโปธาราม เป็นบ่อน้ำร้อนโบราณ(Hot Water Spring)อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพราหมณ์ที่มีอายุมากกว่า 2,000 ปีเป็นที่อาบน้ำสาธารณะของวรรระต่างๆ วิธีการอาบจะแบ่งเป็นชั้นๆตามวรรณะสูงต่ำเชื่อกันว่าการอาบน้ำ ณ ที่แห่งนี้จะสามารถชำระบาปและรักษาโรคได้จากนั้น เดินทางสู่ เขาคิชฌกูฏ(Girdhkut Cave)มีลักษณะเป็นภูเขาที่เอียงลาดยาวขึ้น และเป็นลานกว้าง จุดเด่นที่น่าสนใจคือ อิฐปรักหักพังลักษณะทรงสี่เหลี่ยม ซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน และกุฏิวิหารสำหรับพระภิกษุสงฆ์อีกหลายท่าน และยังเป็นสถานที่ที่เงียบสงัด และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับผู้คนที่มาศักการะ

  จากนั้น                  นำท่านเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา

  เย็น                         äบริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  ที่พัก                       DHAMMA OR MAHABODHI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองพุทธคยา

  วันที่เจ็ด                พุทธคยา – กรุงเทพฯ                                                                                                                                        ä(เช้า/-/-)

   เช้า                         äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                                  ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่สนามบินคยา เมืองพุทธคยา

  10.40 น.                ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่FD123(**มีบริการอาหารบนเครื่อง)

  14.50 น.                เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

  ********************************************************

  อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

  ตาราง ราคา อินเดีย เนปาล บินแอร์เอเชีย(FD)7 วัน 6 คืน

  เริ่มเดินทาง

  กลับจากเดินทาง

  จำนวน

  ผู้ใหญ่

  เด็กมีเตียง

  เด็กไม่มีเตียง

  พักเดี่ยว

  04 พ.ย. 62

  10 พ.ย. 62

  24+1

  25,900

  25,900

  24,900

  6,000

  25 พ.ย. 62

  01 ธ.ค. 62

  24+1

  32,900

  32,900

  31,900

  6,000

  16 ธ.ค. 62

  22 ธ.ค. 62

  24+1

  26,900

  26,900

  25,900

  6,000

  30 ธ.ค. 62

  05 ม.ค. 63

  24+1

  27,900

  27,900

  26,900

  6,000

  13 ม.ค. 63

  19 ม.ค. 63

  24+1

  26,900

  26,900

  25,900

  6,000

  27 ม.ค. 63

  02 ก.พ. 63

  24+1

  26,900

  26,900

  25,900

  6,000

   

  มปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
ดาวน์โหลดแพคเกจทัวร์ จองแพคเกจทัวร์

ABOUT US

สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก
สวอนทราเวล เป็นชื่อเครื่องหมายทางการค้าของ บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด จดทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ   ให้บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ ขอวีซ่า จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั่วโลก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญเส้นทางขับรถเที่ยวในรูปแบบคาราวานทัวร์ต่างประเทศ ขับรถยนต์ส่วนบุคคล และ บิ๊กไบค์ทัวร์ ไทย ลาว พม่า จีน เวียดนาม อินเดีย และ บริการจัดทัวร์ออร์แกนไนซ์ เพื่อเลี้ยงต้อนรับลูกค้าบริษัทในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดการ ประชุม สัมมนา และ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร

ทีมงาน 

 

undefined 

วิชุลดา จินดาประพันธ์ (เอ๋) ผู้บริหารธุรกิจ 

undefined

กฤตศิริ จิตอารี (หนุ่ย) กรรมการบริหาร/Marketing manager

undefined

รักษ์ศิริ จิตอารี (นาย) กรรมการบริหาร 

 

 ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงาน

289/19 หมู่3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

Tel/Fax: 053-114506  Mobile :098-5851658 

 E-mail :  Swantravel@hotmail.com

 

ที่ตั้งสำนักงาน เวลาทำงานออฟฟิศ

09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์  หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ที่ตั้งสำนักงาน


บริการของเรา

1.รับทำแลนด์ประเทศเซาท์แอฟฟริกา ดูงาน สัมมนา
2.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก / วีซ่า / ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง 
3.รับจัดคาราวานทัวร์ข้ามประเทศ ไทย ลาว จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา ทิเบต
4.จัดทัวร์เส้นทางแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล,พม่า,ศรีลังกา / ท่องเที่ยวและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และบริการจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศทุกเส้นทาง
5.ระบบจองโรงแรมออนไลน์

 

  ใบจดทะเบียน 
undefined undefined

สำนักงานใหญ่ : 289/19 หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
 (รับทำแลนด์ทางรถ ทัวร์เมืองน่าน ลาว หลวงพระบาง อุดมไชย ซาปา ฮานอย เวียดนาม )

บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด (TakeThaiTour Co.,ltd.)  Contact:053-114-506,098-5851658
LINE ID: @swantravel E-mail : swantravel@hotmail.com /swantour01@gmail.com  ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21-00620

 

undefined


©Copyright Allreserved 2000- 2019 www.takethaitour.com Creative Design: collectionONE

รถเช่ากรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่ รถเช่า กรุงเทพ Klook.com