สวอนทราเวลนำเที่ยวรอบโลก
Tel: 053-114506

 

HOKKAIDO SKI FREEDAY 5D3N เดินทางเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 ราคาเริ่มต้น 23,888-29,888 บาท

 
 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • รูปภาพ
 • อื่นๆ

HOKKAIDO SKI FREEDAY 5D3N

ซุปตาร์หิมะน่ารักอ่ะ ^o^

 

กำหนดการเดินทาง

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

อุณหภูมิ

 

04-08 มกราคม 2563

25,888.-

8,900.-

-8°C - 1°C

08-12 มกราคม 2563

25,888.-

8,900.-

-8°C - 1°C

09-13 มกราคม 2563

25,888.-

8,900.-

-8°C - 1°C

10-14มกราคม 2563

25,888.-

8,900.-

-8°C - 1°C

12-16มกราคม 2563

25,888.-

8,900.-

-8°C - 1°C

15-19 มกราคม 2563

25,888.-

8,900.-

-5°C - 1°C

17-21มกราคม 2563

25,888.-

8,900.-

-11°C - 2°C

19-23มกราคม 2563

25,888.-

8,900.-

-11°C - 2°C

22-26มกราคม 2563

25,888.-

8,900.-

-11°C - 2°C

23-27 มกราคม 2563

25,888.-

8,900.-

-11°C - 2°C

26-30มกราคม 2563

25,888.-

8,900.-

-11°C - 2°C

29 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2563

25,888.-

8,900.-

-6°C - 3°C

30 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 2563

25,888.-

8,900.-

-6°C - 3°C

31 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 2563

25,888.-

8,900.-

-6°C - 3°C

01-05 กุมภาพันธ์ 2563

25,888.-

8,900.-

-8°C - 0°C

02-06 กุมภาพันธ์ 2563

25,888.-

8,900.-

-8°C - 0°C

03-07 กุมภาพันธ์ 2563

25,888.-

8,900.-

-8°C - 0°C

04-08 กุมภาพันธ์ 2563

29,888.-

8,900.-

-8°C - 0°C

05-09 กุมภาพันธ์ 2563

29,888.-

8,900.-

-8°C - 0°C

06-10 กุมภาพันธ์ 2563

29,888.-

8,900.-

-8°C - 0°C

07-11 กุมภาพันธ์ 2563

29,888.-

8,900.-

-8°C - 0°C

08-12 กุมภาพันธ์ 2563

29,888.-

8,900.-

-8°C - 0°C

09-13 กุมภาพันธ์ 2563

29,888.-

8,900.-

-8°C - 0°C

10-14 กุมภาพันธ์ 2563

29,888.-

8,900.-

-8°C - 0°C

11-15 กุมภาพันธ์ 2563

25,888.-

8,900.-

3°C - 13°C

12-16 กุมภาพันธ์ 2563

25,888.-

8,900.-

3°C - 13°C

13-17 กุมภาพันธ์ 2563

25,888.-

8,900.-

3°C - 13°C

14-18 กุมภาพันธ์ 2563

25,888.-

8,900.-

3°C - 13°C

16-20 กุมภาพันธ์ 2563

28,888.-

8,900.-

3°C - 13°C

19-23 กุมภาพันธ์ 2563

28,888.-

8,900.-

3°C - 13°C

20-24 กุมภาพันธ์ 2563

25,888.-

8,900.-

3°C - 13°C

21-25 กุมภาพันธ์ 2563

25,888.-

8,900.-

-6°C - 3°C

22-26 กุมภาพันธ์ 2563

25,888.-

8,900.-

-6°C - 3°C

23-27 กุมภาพันธ์ 2563

25,888.-

8,900.-

-6°C - 3°C

24-28 กุมภาพันธ์ 2563

23,888.-

8,900.-

-6°C - 3°C

 

+สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง+

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา 7,900.-**

 ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ1,500 บาท/ทริป**

 

วันแรก            สนามบินดอนเมือง

23.00 .      พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA Xเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

***หมายเหตุ ตั้งแต่วันเดินทางที่ 27 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไฟล์ทเปลี่ยนตามฤดูกาล

>>ขาไป XJ620 DMK CTS 02:10-10:40

>>ขากลับ XJ621 CTS DMK 11:55-18:00

 

วันที่สอง          สนามบินชิโตเะ –ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ –โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ –ซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

02.10 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่นเที่ยวบินที่XJ620

(บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)

10.40 น.      เดินทางถึงสนามบินชิโตเะ เกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะชินซังนำท่านเข้าชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาลนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ำตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใสและมีหมีโตเต็มวัยที่ไม่ดุร้ายโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยวเป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูทีเดียวหากใครต้องการใกล้ชิดกว่านี้ก็สามารถเข้าไปยังห้องสังเกตการณ์พิเศษกรงมนุษย์ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน้ำตาลเดินผ่านไปมาและได้ยินเสียงและกลิ่นของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆนอกจากนี้ยังยังขายขนมปังและแอปเปิ้ลให้นักท่องเที่ยวได้ป้อนอาหารหมีอีกด้วย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(1)

เดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลมมีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตรเกิดจากปากปล่องภูเขาไฟตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบชิโกสึ(Lake Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่น้ำจะไม่แข็งตัวในช่วงฤดูหนาวในหน้าร้อนอากาศก็เย็นสบายเหมาะสำหรับเดินเล่นปั่นจักรยานหรือล่องเรือชมทิวทัศน์(มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ ผู้ใหญ่ 1,420 เยนเด็ก 710 เยน)อันงดงามกลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลางคือเกาะนากาจิมะ(Nakajima Island) สามารถลงไปเดินเล่นได้(ยกเว้นฤดูหนาว) จากนั้นนำท่านสู่หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani หรือHell Valley)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชั่วโมง) เป็นหุบเขาที่งดงามมีน้ำร้อนในลำธารของหุบเขาแห่งนี้มีแร่ธาตุกำมะถันซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึนั่นเองเส้นทางตามหุบเขาสามารถเดินไต่ขึ้นเนินไปเรื่อยๆประมาณ 20-30 นาทีจะพบกับบ่อโอยุนุมะ (Oyunuma)เป็นบ่อน้ำร้อนกำมะถันอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสถัดไปเรื่อยๆก็จะเป็นบ่อเล็กๆบางบ่อมีอุณหภูมิที่ร้อนกว่าและยังมีบ่อโคลนอีกด้วยน้ำที่ไหลออกจากบ่อโอยุนุมะเป็นลำธารเรียกว่าโอยุนุมะกาว่า (Oyunumagawa)สามารถเพลิดเพลินไปกับการแช่เท้าพร้อมชมทิวทัศน์ที่งดงามเดินทางกลับสู่เมืองซัปโปโร(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

ค่ำ                    อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก                SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINOหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

จากนั้นอิสระช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji)เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมายร้อนดองกี ร้าน100เยน นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่

 

วันที่สาม       เนินพระพุทธเจ้า มิตชุยเอาเล้ตท์– ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรีลานสกีโคคุไซซัปโปโรโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้- เมืองซัปโปโร

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม(2)

จากนั้นเดินทางสู่เนินพระพุทธเจ้า (Hill Of Buddha)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ตั้งอยู่ทางเหนือของซัปโปโรเป็นผลงานชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของทาดาโอะอันโดะ (Tadao Ando)สถาปนิกชาวญี่ปุ่นเจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์โดยมีลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน้ำหนัก 1500 ตันพื้นที่ที่ล้อมรอบจะมีค่อยๆลาดลงอีกทั้งรายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงามสามารถชมในวิวทิวทัศน์ที่แตกต่างกันทุกๆฤดูไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิที่จะเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีแลดูร่มรื่นร่มเย็นช่วงฤดูร้อนที่จะแวดล้อมได้สีม่วงของต้นลาเวนเดอร์และช่วงฤดูหนาวที่เหมือนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหิมะที่ขาวโพลนอิสระให้ท่านชื่นชมความงามของสถานที่แห่งนี้และสัมผัสพุทธศาสนาในมุมมองที่ต่างจากเดิม!!!ไฮไลท์Unseen Hokkaidoที่เมื่อเดินไปจนถึงจุดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่อยู่บริเวณปลายทางของอุโมงค์แล้วมองย้อนขึ้นไปจะมองเห็นเหมือนมีแสงสะท้อนอยู่รอบๆองค์พระพุทธรูปเปรียบเสมือนรัศมีแสงแห่งฟ้าจากนั้นสู่มิตชุยเอาเล้ตท์(Mitsui Outlet)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสินค้าแบรนด์ต่างๆ จำหน่ายเสื้อผ้าผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก กระเป๋า รองเท้า และมีร้านอาหารให้เลือกมากมายอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

เที่ยง                อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นำท่านช้อปปิ้งณร้านสินค้ามือสองภายในร้านจะมีจำหน่ายสินค้าสภาพดีอาทิกระเป๋านาฬิการองเท้าและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้าน เครื่องจามชาม ชุดกาแฟ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นนำท่านสู่ดิวตี้ฟรี อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า น้ำหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร (Kokusai Ski Sapporo)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ลานสกีที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองซัปโปโร ภายในลานสกีมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ สกี สโนวบอร์ด ร้านอาหาร โรงเรียนสำหรับสอนเล่นสกี ให้ท่านได้เล่นสกีและสัมผัสหิมะขาวโพลน โดยหิมะที่ฮอกไกโดนั้นได้ชื่อว่าเป็นหิมะที่มีความปุยและนุ่มมากแตกต่างจากที่อื่นๆ อิสระตามอัธยาศัย (ราคาไม่รวมค่าเช่าชุดและอุปกรณ์สกีhttps://www.sapporo-kokusai.jp/en/rental.html)

นำท่านสู่เมืองโอตารุ(Otaru)โอตารุเป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บนที่ลาดต่ำของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) นำท่านชมคลองโอตารุ(Otaru Canal)หรือ โอตารุอุนงะมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์!!!บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกคลองแห่งนี้สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้สำหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทำถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ2เมตรนำท่านเดินชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี (Music Box Museum)พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท์หนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่นโดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงามและถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองชมโรงเป่าแก้วคิตาอิชิ(Kitaishi Glass)ตั้งอยู่ในเมืองโอตารุเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนานโดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้เรือแต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลึกแทนซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของเมืองโดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วที่มีอยู่มากมายและผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแห่งนี้ก็คือโคมไฟแก้วและลูกบอลแก้วนั่นเองนอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนักท่องเที่ยวด้วยเดินทางสู่ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ (Hello Kitty Café)เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัยได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองซัปโปโร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)

ค่ำ                 รับประทานอาหารเย็นณ ภัตตาคารพิเศษ บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ชาบู+ขาปู(3)

ที่พัก               SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINOหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่              อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆภายในซัปโปโรตามอัธยาศัย

 เช้า                  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม(4)

หมายเหตุ!!!    ในวันที่ปล่อยอิสระตามอัธยาศัย ไกด์จะพาท่านเดินทางไปเที่ยว ณ สถานที่นั้นๆ โดยอาจจะเดินทางโดยรถไฟ รถใต้ดิน หรือรถบัส โดยแต่ละท่านจะออกค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเดินทาง และค่าเข้าสถานที่ด้วยตัวท่านเอง**ไม่มีรถบัสบริการ**

ท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย หรือ ไกด์นำท่านเยี่ยมชมภายในตัวเมือง

ท่านสามารถนั่งรถรางชมเมืองซัปโปโร ด้วยตัวเอง แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สามารถเลือกเที่ยวได้ใน 1 วัน

                        -ตึกรัฐบาลเก่า                        - ช้อปปิ้งสึสึกิโนะ                    - ตลาดปลายามเช้า

                        -หอนาฬิกา                             - ช้อปปิ้ง JR TOWER            - สวนสัตว์มารุยามะ

                        -โรงงานเบียร์ซัปโปโระ           - ร้านร้อยเยน                         - จุดชมวิวบนเขาโอคุระ

                        -สวนโอโดริ                             - โรงงานซ็อกโกแลต             - สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ

                        -หอคอย ทีวีทาวเวอร์             - ตรอกราเมน                          - ภูเขาโมอิวะ

**อิสระรับประทานอาหาร กลางวัน และ เย็น ตามอัธยาศัย**

ที่พัก                SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINOหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่ห้า              สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(5)

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ

11.55 น.      เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินแอร์เอเซียเที่ยวบินที่ XJ621

(บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)

18.00 น.      เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

สำหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน   หักค่าตั๋วออก 8,000 บาท

 

ฤดูหนาวในญี่ปุ่นมีข้อควรระวัง: สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี่โมงเย็นก็มืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจะปิดเร็วชม. เดินทางควรกะเวลาให้ดี และถ้าเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะจะลื่นต้องระวัง แว่นควรจะต้องมี เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างจ้าสะท้อนเข้าตาได้

 

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินแอร์เอเซียเท่านั้น*

** ทั้งนี้หากสายการบินไฟล์ทอินเตอร์เกิดเที่ยวบินล่าช้า ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่เป็นสายการบินเครือเดียวกันกับไฟล์ทอินเตอร์ และรบกวนแจ้งพนักงานขายล่วงหน้าก่อนทำการซื้อตั๋วภายในประเทศทุกครั้ง  เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศการเมืองสายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการรวม

ü  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน

ü  ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

ü  โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

ü  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  

ü  ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 

ü  ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

ü  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 •         ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 •         ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศ          ญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 •          หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 •           ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 •           ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 •           ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 •           ค่าทิปมัคคุเทศก์คนขับรถ1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
ดาวน์โหลดแพคเกจทัวร์ จองแพคเกจทัวร์

ABOUT US

สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก
สวอนทราเวล เป็นชื่อเครื่องหมายทางการค้าของ บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด จดทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ   ให้บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ ขอวีซ่า จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั่วโลก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญเส้นทางขับรถเที่ยวในรูปแบบคาราวานทัวร์ต่างประเทศ ขับรถยนต์ส่วนบุคคล และ บิ๊กไบค์ทัวร์ ไทย ลาว พม่า จีน เวียดนาม อินเดีย และ บริการจัดทัวร์ออร์แกนไนซ์ เพื่อเลี้ยงต้อนรับลูกค้าบริษัทในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดการ ประชุม สัมมนา และ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร

ทีมงาน 

 

undefined 

วิชุลดา จินดาประพันธ์ (เอ๋) ผู้บริหารธุรกิจ 

undefined

กฤตศิริ จิตอารี (หนุ่ย) กรรมการบริหาร/Marketing manager

undefined

รักษ์ศิริ จิตอารี (นาย) กรรมการบริหาร 

 

 ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงาน

289/19 หมู่3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

Tel/Fax: 053-114506  Mobile :098-5851658 

 E-mail :  Swantravel@hotmail.com

 

ที่ตั้งสำนักงาน เวลาทำงานออฟฟิศ

09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์  หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ที่ตั้งสำนักงาน


บริการของเรา

1.รับทำแลนด์ประเทศเซาท์แอฟฟริกา ดูงาน สัมมนา
2.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก / วีซ่า / ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง 
3.รับจัดคาราวานทัวร์ข้ามประเทศ ไทย ลาว จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา ทิเบต
4.จัดทัวร์เส้นทางแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล,พม่า,ศรีลังกา / ท่องเที่ยวและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และบริการจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศทุกเส้นทาง
5.ระบบจองโรงแรมออนไลน์

 

  ใบจดทะเบียน 
undefined undefined

สำนักงานใหญ่ : 289/19 หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
 (รับทำแลนด์ทางรถ ทัวร์เมืองน่าน ลาว หลวงพระบาง อุดมไชย ซาปา ฮานอย เวียดนาม )

บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด (TakeThaiTour Co.,ltd.)  Contact:053-114-506,098-5851658
LINE ID: @swantravel E-mail : swantravel@hotmail.com /swantour01@gmail.com  ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21-00620

 

undefined


©Copyright Allreserved 2000- 2019 www.takethaitour.com Creative Design: collectionONE

รถเช่ากรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่ รถเช่า กรุงเทพ Klook.com