สวอนทราเวลนำเที่ยวรอบโลก
Tel: 053-114506

 

หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 9,200 - 13,999 บาท ต่อท่าน เดินทาง เดือนมกราคม - มีนาคม 63 Easy

 
  • รายละเอียด
  • เงื่อนไข
  • รูปภาพ
  • อื่นๆ

สนามบินเชียงใหม่-นครหลวงพระบาง-สนามบินเชียงใหม่

Easy Tour, Lao airlines, 3 วัน 2 คืน

MuangThong Hotel, เริ่มต้นที่10,999 บาทต่อท่าน

SAYSAMPHANH Hotel (ตึกใหม่)

เริ่มต้นที่ 9,200 บาทต่อท่าน

 

วันแรกของการเดินทาง, สนามบินเชียงใหม่ - นครหลวงพระบาง

รายการ  เดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง โดย Lao Airlines QV636 CNX 15.15 - LPQ 16.25

รับคณะที่สนามบินหลวงพระบาง

เดินทางสู่MuangThong Hotel, เช็คอินที่พัก

มื้อค่ำ    DOK-JAM-PA Restaurant(มื้อที่ 1)

รายการ  กลับสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สองของการเดินทาง, นครหลวงพระบาง

รายการ ตื่นแต่เช้า ร่วมทำบุญใส่บาตรกับชาวเมืองหลวงในวัฒนธรรมของชาวพุทธแบบดั้งเดิม ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป เป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวา  ซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข ความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมชาวล้านช้างนับว่าเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายนักจากนั้นไปชมตลาดเช้าพื้นบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขง

มื้อเช้า   รับประทานอาหารเช้าห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารชมนำชมวัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น และได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนามากเป็นพิเศษ บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ตอนหัวโค้งของแผ่นดินที่แม่น้ำคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขงเป็นศูนย์รวมศิลปกรรมล้านช้าง ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบ สง่า สะอาด มีการวางผังออกแบบและบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม ชมสิมหรือโบสถ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปะสกุลช่างล้านช้าง จากนั้นชมพิพิธภัณฑ์ อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1904(..2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ เมื่อปี ค..1975 (..2519)มีหอที่ประดิษฐานพระบางพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม กล่าวกันว่า ทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองนี้ชื่อเมืองขวา แล้วเปลี่ยนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง ตามลำดับ

มื้อเที่ยง ร้านอาหาร(มื้อที่ 3)

บ่าย      สักการะ พระธาตุพูสี

มื้อค่ำ    ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)

รายการ  เลือกซื้อของฝากนานาชนิด ที่ ตลาดมืดหลวงพระบาง

กลับสู่ห้องพัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สามของการเดินทาง, นครหลวงพระบาง - สนามบินเชียงใหม่

 

มื้อเช้า   ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 5)

มื้อเที่ยงร้านอาหาร(มื้อที่ 6),เมนูเฝอ / ข้าวเปียก / ข้าวซอย

รายการ  เดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง

ส่งคณะที่ สนามบินหลวงพระบาง

เดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ โดย Lao Airlines QV635 LPQ 13.05 - CNX 14.15

 

อัตราค่าบริการ บาทต่อท่าน

 

                             พักMuangThong Hotel

 

จำนวน

ผู้ใหญ่ (พักต่อห้อง)

เด็ก (พักกับผู้ใหญ่)

ต่ำกว่า 2 ปี

2 - 6 ปี

2 - 3 ท่าน

1 ท่าน

ไม่เสริมเตียง

เสริมเตียง

ไม่เสริมเตียง

เสริมเตียง

2 - 3 ท่าน

11,499

13,999

1,900

3,900

-

8,900

4 ท่านขึ้นไป

10,999

13,499

1,900

3,900

-

8,900

 

 

                        พัก SAYSAMPHANH Hotel (ตึกใหม่)

 

จำนวน

ผู้ใหญ่ (พักต่อห้อง)

เด็ก (พักกับผู้ใหญ่)

ต่ำกว่า 2 ปี

2 - 6 ปี

2 - 3 ท่าน

1 ท่าน

ไม่เสริมเตียง

เสริมเตียง

ไม่เสริมเตียง

เสริมเตียง

2 - 3 ท่าน

11,400

+1,000

1,900

2,900

6,900

7,900

4 - 5 ท่าน

9,900

+1,000

1,900

2,900

6,900

7,900

6 - 7 ท่าน

9,400

+1,000

1,900

2,900

6,900

7,900

8 ท่านขึ้นไป

9,200

+1,000

1,900

2,900

6,900

7,900

 

 อัตราค่าบริการนี้รวม

+ ตั๋วเครื่องบินสายการบินลาว สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินหลวงพระบาง - สนามบินเชียงใหม่

+ รถปรับอากาศ

+ ที่พัก 2 คืน

+ น้ำดื่ม ผ้าเย็น (เช้า 1, บ่าย 1)

+ อาหาร 6 มื้อ

+ ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว ประเทศลาว

+ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ

+ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาไทย

+ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ บริษัทไทยประกันภัย

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

  - อาหาร, เครื่องดื่ม, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ

  - ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ไม่บังคับแล้วแต่ความพอใจ

  - ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

  - ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สัญชาติใน ASEAN ไม่ต้องทำวีซ่าท่องเที่ยว)

 

เงื่อนไข

 + ออกตั๋ว  1 มค. 2020 - 25มีนา 2020

 + เดินทาง 1 มค. 2020 - 25มีนา 2020

 

หมายเหตุ

+ Non reroute, Non refund

+ เปลี่ยนวันเดินทาง ครั้งละ 1,000 บาท ต่อท่าน

+ ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน ชาร์ท 1,500 บาท ต่อท่าน

 

 

 

undefinedundefinedundefined

ดาวน์โหลดแพคเกจทัวร์ จองแพคเกจทัวร์

ABOUT US

สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก
สวอนทราเวล เป็นชื่อเครื่องหมายทางการค้าของ บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด จดทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ   ให้บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ ขอวีซ่า จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั่วโลก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญเส้นทางขับรถเที่ยวในรูปแบบคาราวานทัวร์ต่างประเทศ ขับรถยนต์ส่วนบุคคล และ บิ๊กไบค์ทัวร์ ไทย ลาว พม่า จีน เวียดนาม อินเดีย และ บริการจัดทัวร์ออร์แกนไนซ์ เพื่อเลี้ยงต้อนรับลูกค้าบริษัทในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดการ ประชุม สัมมนา และ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร

ทีมงาน 

 

undefined 

วิชุลดา จินดาประพันธ์ (เอ๋) ผู้บริหารธุรกิจ 

undefined

กฤตศิริ จิตอารี (หนุ่ย) กรรมการบริหาร/Marketing manager

undefined

รักษ์ศิริ จิตอารี (นาย) กรรมการบริหาร 

 

 ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงาน

289/19 หมู่3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

Tel/Fax: 053-114506  Mobile :098-5851658 

 E-mail :  Swantravel@hotmail.com

 

ที่ตั้งสำนักงาน เวลาทำงานออฟฟิศ

09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์  หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ที่ตั้งสำนักงาน


บริการของเรา

1.รับทำแลนด์ประเทศเซาท์แอฟฟริกา ดูงาน สัมมนา
2.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก / วีซ่า / ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง 
3.รับจัดคาราวานทัวร์ข้ามประเทศ ไทย ลาว จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา ทิเบต
4.จัดทัวร์เส้นทางแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล,พม่า,ศรีลังกา / ท่องเที่ยวและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และบริการจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศทุกเส้นทาง
5.ระบบจองโรงแรมออนไลน์

 

  ใบจดทะเบียน 
undefined undefined

สำนักงานใหญ่ : 289/19 หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
 (รับทำแลนด์ทางรถ ทัวร์เมืองน่าน ลาว หลวงพระบาง อุดมไชย ซาปา ฮานอย เวียดนาม )

บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด (TakeThaiTour Co.,ltd.)  Contact:053-114-506,098-5851658
LINE ID: @swantravel E-mail : swantravel@hotmail.com /swantour01@gmail.com  ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21-00620

 

undefined


©Copyright Allreserved 2000- 2019 www.takethaitour.com Creative Design: collectionONE

รถเช่ากรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่ รถเช่า กรุงเทพ Klook.com