สวอนทราเวลนำเที่ยวรอบโลก
Tel: 053-114506

 

Easy singapore 3D2N ไม่รวมตั๋วราคาเริ่ม 5,500 บาท

 
 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • รูปภาพ
 • อื่นๆ

วันแรก                   รับเข้า – สิงคโปร์ – อิสระ (X/X/X)

xx.xx          เช็คอิน ณ สนามบิน...........................(ดำเนินการด้วยตัวท่านเอง)  

***ควรเช็คอินก่อนการเดินทางอย่างน้อย 2 ชั่วโมง***

xx.xx                 ออกเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์โดยสายการบิน.............เที่ยวบินที่............

xx.xx                 ถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ / เจ้าหน้าที่รอรับแสดงป้ายชื่อของท่าน จากนั้นเดินทางไปยังโรงแรมที่พัก

                   เช็คอินโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง               ซิตี้ทัวร์ – เมอร์ไลอ้อนพาร์ค – วัดเทียนฮกเก๋ง – ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน – สวนกล้วยไม้แห่งชาติ –

               ลิตเติ้ลอินเดีย (ทัวร์ครึ่งวัน)(B*/X/X) 

เช้า                          รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย*ทัวร์มี 2 รอบให้เลือก  เวลา 08.30น. และเวลา 13.30 น.

08.30 / 13.30น.  รับท่าน ณ โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางเยี่ยมชมเมอร์ไลอ้อนพาร์ค ชม Merlion สิงโตพ่นน้ำ หัวเป็นสิงโตตัวและหางเป็นปลา ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอิสระ จากนั้นทำท่านชมวัดเซียนฮกเก๋ง (Thian Hock Keng Temple) ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดจีนที่มีความสวยงามมากที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ สำหรับวัดเซียนฮกเก๋งนี้ตั้งอยู่บนถนน Telok Ayer ซึ่งความหมายของชื่อวัดเซียนฮกเก๋ง คือ เป็นวัดแห่งความสุขบนสรวงสวรรค์ วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1839-1842 เพื่อเป็นการอุทิศถวายเจ้าแม่มาจู่ เทพธิดาแห่งท้องทะเลที่มีความเมตตาช่วยเหลือผู้อพยพที่มาทางเรือให้เดินทางด้วยความปลอดภัยและปราบคลื่นลมให้สงบลงวัดแห่งนี้ถูกสร้างโดยการนำวัสดุก่อสร้างมาจากเมืองจีนทั้งหมดเลยทีเดียวและที่น่าสนใจคือโครงสร้างที่มีการยึดติดเข้าด้วยกัน ไม่ได้มีการใช้ตะปูเลยแม้แต่ตัวเดียวเมื่อมองขึ้นไปบนหลังคาจะมีรูปปั้นมังกร ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าโดยมีฉากหลังเป็นอาคารสูงแบบทันสมัยตั้งอยู่ ทำให้มองเห็นถึงความแตกต่างในยุคสมัยของสิ่งปลูกสร้างในอดีตกับปัจจุบันได้อย่างชัดเจน ตรงบริเวณเสาจะมีรูปปั้นมังกรเลื้อยพันเสาหินแกรนิตและที่บานประตูวัดจะมีรูปวาดแกะสลักไม้เป็นรูปเทพเจ้าองค์ต่างๆที่วัดเซียนฮกเก๋งแห่งนี้จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวสิงคโปร์ และ ชาวต่างชาติให้ความสนใจมาที่ยวชม และ กราบไหว้ขอพรกันเป็นอย่างมากในแต่ละวัน จากนั้นชมศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน ตั้งอยู่ในย่านไชน่าทาวน์ที่รู้จักกันดี ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นได้มากกว่า 50 ร้านค้า เช่น ผ้าไหมพรมถักมือ เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าของที่ระลึกอีกมากมายจากนั้นเดินาทางชม สวนกล้วยไม้แห่งชาติ ตั้งอยู่ภายในสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ ถือเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการผสมพันธุ์ การวิจัย และการอนุรักษ์กล้วยไม้ สวนกล้วยไม้แห่งชาติเปิดตัวในปี 1995 และได้จัดแสดงกล้วยไม้ที่ดีที่สุดและหายากที่สุด และชมพันธุ์ไม้มากกว่า 60,000 สายพันธุ์ และผ่านชมลิตเติ้ลอินเดีย ย่านชุมชนของชาวอินเดียที่เข้ามาอาศัยอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ก่อนส่งกลับโรงแรมที่พัก

 

วันที่สาม               อิสระ – ส่งอออก (B*/X/X)

เช้า                          รับประทานอาหารตามอัธยาศัย*

อิสระตามอัธยาศัย (ท่านที่กลับเที่ยวบินตอนเย็น สามารถซื้อ Option Tour เพิ่มได้) / จนกระทั้งถึงเวลาส่งท่านไปยังสนามบินชางงี เพื่อเดินทางกลับตามกำหนดเดินทางของท่าน

 

* B =  Breakfast (อาหารเช้า) ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่เลือกว่ารวมหรือไม่รวมอาหารเช้า

 

 

***************** จบรายการทัวร์ ********************

 

 

 

อัตราค่าบริการ

โรงแรม

ราคา*/ท่าน

ราคาพักเพิ่ม*/คืน/ห้อง

Fragrance  Pearl  (No BF)

Fragrance Ruby (No BF)

5,500

1,900

Fragrance Imperial

6,900

3,100

V Hotel Bencoolen (No BF)

7,500

3,800

V Hotel Lavender (No BF)

7,900

4,000

Ibis Novena

7,900

4,500

Furama Riverfront

9,900

6,400

Furama City Centre

10,500

6,600

Mariott

Fri-Sun

Mon-Thu

 

13,500

15,500

 

9,700

11,800

Four Season

14,500

10,600

Marina Bay Sand

Sun-Thu

Fri-Sat

 

16,900

17,900

 

13,100

14,100

*อัตราเงินบาท

Option Tour(ทัวร์ซื้อเพิ่มเติม)

รายการ

เวลาทัวร์

ระยะเวลา

ราคา*/ท่าน

Universal Studios + 1-way transfer

 

 

2,500

Morning @Zoo รวมอาหารเช้า + รับ-ส่ง

08.00 น.

4 ชม.

2,150

Morning @Zoo ไม่รวมอาหารเช้า + รับ-ส่ง

1,750

Wing of Colour สวนนกจูร่ง + รับ-ส่ง

08.00 น. หรือ 13.30 น.

4 ชม. / 3.5 ชม.

1,650

Night Safari ไม่รวมอาหารเย็น + รับ-ส่ง

18.00 น.

4ชม.

1,950

Morning Sentosa + รับ-ส่ง

08.00 น.

4 ชม.

1,800

- รายการ1-way Cable car / Underwater World & Dolphin Lagoon / Images of Singapore / Wing of time

Afternoon Sentosa till Sunset + รับ-ส่ง

13.30 น.

6.5 ชม.

2,450

- รายการ1-way Cable car / Underwater World & Dolphin Lagoon / Images of Singapore / Wing of time

*อัตราเงินบาท

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสำคัญ *

หมายเหตุ

 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม

เงื่อนไขการจองและการให้บริการ

 1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 50% นับจากวันที่จอง หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
 1. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ สวอนทราเวล ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ราคาทัวร์รวม

 1. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 2. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 3. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ท่านเลือก
 4. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาทัวร์ไม่รวม

 1. ตั๋วเครื่องบินและภาษีทุกประเภท
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 3. ค่าทิปคนขับรถ ไกด์
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 6. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

หมายเหตุ

 1. จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ขึ้นไป
 2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

***ข้อแนะนำเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว***

 1. ผู้เดินทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
 2. ผู้เดินทางที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
 3. ผู้เดินทางที่ทำเล่มพาสปอร์ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
 4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถ้ามี) และเงินสดติดตัว ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี

ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ

ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคน

เข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทาง

ผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

 

ดาวน์โหลดแพคเกจทัวร์ จองแพคเกจทัวร์

ABOUT US

สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก
สวอนทราเวล เป็นชื่อเครื่องหมายทางการค้าของ บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด จดทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ   ให้บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ ขอวีซ่า จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั่วโลก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญเส้นทางขับรถเที่ยวในรูปแบบคาราวานทัวร์ต่างประเทศ ขับรถยนต์ส่วนบุคคล และ บิ๊กไบค์ทัวร์ ไทย ลาว พม่า จีน เวียดนาม อินเดีย และ บริการจัดทัวร์ออร์แกนไนซ์ เพื่อเลี้ยงต้อนรับลูกค้าบริษัทในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดการ ประชุม สัมมนา และ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร

ทีมงาน 

 

undefined 

วิชุลดา จินดาประพันธ์ (เอ๋) ผู้บริหารธุรกิจ 

undefined

กฤตศิริ จิตอารี (หนุ่ย) กรรมการบริหาร/Marketing manager

undefined

รักษ์ศิริ จิตอารี (นาย) กรรมการบริหาร 

 

 ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงาน

289/19 หมู่3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

Tel/Fax: 053-114506  Mobile :098-5851658 

 E-mail :  Swantravel@hotmail.com

 

ที่ตั้งสำนักงาน เวลาทำงานออฟฟิศ

09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์  หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ที่ตั้งสำนักงาน


บริการของเรา

1.รับทำแลนด์ประเทศเซาท์แอฟฟริกา ดูงาน สัมมนา
2.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก / วีซ่า / ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง 
3.รับจัดคาราวานทัวร์ข้ามประเทศ ไทย ลาว จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา ทิเบต
4.จัดทัวร์เส้นทางแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล,พม่า,ศรีลังกา / ท่องเที่ยวและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และบริการจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศทุกเส้นทาง
5.ระบบจองโรงแรมออนไลน์

 

  ใบจดทะเบียน 
undefined undefined

สำนักงานใหญ่ : 289/19 หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
 (รับทำแลนด์ทางรถ ทัวร์เมืองน่าน ลาว หลวงพระบาง อุดมไชย ซาปา ฮานอย เวียดนาม )

บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด (TakeThaiTour Co.,ltd.)  Contact:053-114-506,098-5851658
LINE ID: @swantravel E-mail : swantravel@hotmail.com /swantour01@gmail.com  ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21-00620

 

undefined


©Copyright Allreserved 2000- 2019 www.takethaitour.com Creative Design: collectionONE

รถเช่ากรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่ รถเช่า กรุงเทพ Klook.com