สวอนทราเวลนำเที่ยวรอบโลก
Tel: 053-114506

 

เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน เดือนมกราคม - มีนาคม 63 ราคา 15,499 บาท ออกเชียงใหม่นะคะ

 
 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • รูปภาพ
 • อื่นๆ

วันที่ 1

 

เชียงใหม่ – นครดานัง – สะพานมังกรไฟ -ตลาดฮาน -เมืองเว้ – พระเจดีย์เทียนหมู่ – ตลาดดองบา - ลงเรือจักรพรรดิล่องแม่น้ำหอม

 

06.00 น.      นัดพบกันที่ สนามบินนานาชาติ เชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ประตูหมายเลข 9 - 10 เค้าเตอร์หมายเลข 1 – 2 สายการบินไทยแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ อำนวย                        ความสะดวกเรื่องการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

08.00 น.      เหินฟ้าสู่นครดานัง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD906

10.00 น.      เดินทางถึงสนามบินดานัง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

 

จากนั้นมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นมาคอยต้อนรับท่านด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มและนำทุกท่านเข้าสู่ตัวเมืองดานัง  แวะเที่ยวชม สะพานมังกรไฟสัญลักษณ์ความสำเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน ประเทศเวียดนาม

 

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดฮาน เป็นแหล่งรวบรวมสินค้ามากมาย อาหารพื้นเมืองเวียดนาม ของฝากจากเวียดนาม เหล้า บุหรี่ มีให้เลือกสรรครบทุกสิ่ง

 

เที่ยง                รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) ณ ภัตตาคารThien Nga

 

บ่าย                 หลังจากนั้น เดินทางไปเมืองเว้  (โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชม) โดยการลอด อุโมงค์ไหวาน ยาว 6.3 ก.ม เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในแถบอินโดจีน ถึงเมืองเว้ นำคณะไหว้ พระเจดีย์เทียนหมู่ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของริมแม่น้ำหอมสร้างขึ้นในค.ศ.1601 ในสมัยขุนนางเหวียนฮวางจุดเด่นที่สุดของวัดแห่งนี้คือเจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม สูงลดหลั่นกัน 7 ชั้น แต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า

 

นำท่าน ช้อปปิ้งตลาดตองบาตลาดสินค้าขนาดใหญ่ของเมืองเว้ ที่อยู่ติดกับ แม่น้ำหอม ภายในมีสินค้ามากมาย เช่น เสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง ของฝากที่ใช้ในครัวเรือนอาหารแห้ง ของที่ระลึกมากมาย

 

นำท่านชม สะพานมังกรดานัง คือสะพานข้ามแม่น้ำฮันเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศสะพานยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮันสร้างตามสัตว์มงคลของชาวจีน ซึ่งจะเปล่งแสงและรัศมีแห่งความสุข พร้อมกับพ่นไฟและน้ำ ในทุกคืนของวันศุกร์และเสาร์ตอนเวลาสามทุ่ม

แล้วนำท่านถ่ายรูปที่ สะพานแห่งความรัก พบกับบบรรยากาศยามค่ำคิน ที่ประดับไฟอย่างสวยงาม

 

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่2) ณ ภัตตาคาร Phuoc Thanh

 

จากนั้นนำท่านลงเรือจักรพรรดิล่องแม่น้ำหอม ร่วมสัมผัสบรรยากาศชาววังสมัยเก่า ชมสีสันและชีวิตยามราตรีของชาวเมืองเว้ขับกล่อมด้วยเสียงเพลงพื้นบ้านจากสาวชาวเว้ที่ดั่งเช่นที่เคยเล่นเพลงถวายจักรพรรดิเมื่อครั้งอดีต

เช็คอินเข้าโรงแรมElegant Hotel (4 ดาว) หรือเทียบเท่า (เว้)

 

 

วันที่ 2 

เว้-พระราชวังเว้ – หาดลังโก – บานาฮิลล์

เช้า         รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3)  ณ Elegant Hotel 

นำคณะชม พระราชวังเว้ที่เก่าแก่และสวยงาม ตัวพระราชวังถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อแบบจีนซึ่งได้รับอิทธิพลจากการอยู่ภายใต้การปกครองของจีนมาเป็นเวลาร่วมพันปี ตัวอาคารบางส่วนเป็นอาคารส่วนที่เหลือรอดมาจากการต่อสู้กันครั้งสำคัญระหว่างเวียดนามทั้งสองฝ่ายในสงครามเวียดนามปี ค.ศ. 1968 ที่เรียกว่ากันว่า “สงครามตรุษญวณ”  

 

นำท่านเดินทางกลับสู่ นครดานัง(โดยใช้เวลาประมาณ 1.30 .)

ระหว่างการเดินทาง นำคณะแวะชมวิวทัศน์ ณ หาดลังโก ซึ่งเป็นหาดทะเลที่สวยที่สุดของเวียดนาม

 

กลางวัน       รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)  ณ ภัตตาคารLucky Pearl

 

บ่าย          จากนั้นพาคณะเดินทางไปบานาฮิลล์ (โดยใช้เวลาประมาณ 2.15 .) นำคณะขึ้น กระเช้า ชมวิวบานาฮิลล์ สู่ยอดเขาบานาอากาศหนาว นำท่านถ่ายภาพสวยๆบนยอดภูเขา ที่ สูง 1,487 เมตร  ชมพระพุทธศากะยะมุนี และ หมู่บ้านฝรั่งเศสเก่าแก่ที่นี่ บานาฮิลล์เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางได้ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขาสร้างที่พักโรงแรมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในระหว่างการรบ นำท่านขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกได้รับการบันทึกสถิติโลกโดยกินเนสส์ เพราะมีความยาวถึง 5,042 เมตร นำท่านแวะชม สวนดอกไม้ สวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส  ที่มีทั้งดอกไม้ ต้นไม้ จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ยอดเขาพบกับจุดชมวิวแห่งใหม่ สะพานทอง หรือ  Golden Bridge มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โค้งไปตามแนวเขา โดยมี อุ้งมือหินขนาดยักษ์ ที่แบกรับสะพานสีเหลืองทองนี้เอาไว้ สร้างความแตกต่างจากสะพานอื่นทั่วไปได้ดีเยี่ยม

 

หลังจากนั้นพาท่านเที่ยวต่อ บานาฮิลล์ อิสระเล่นสวนสนุกขนาดใหญ่ บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค เป็นสวนสนุกทั้งในร่ม และ กลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางหมอก มีโซนสวนสนุกหลายโซน เช่น ถ้ำไดโนเสาร์ ภาพยนตร์ในระบบ 3D, 4D, 5D เครื่องเล่นต่างๆ ทั้งหวานเสียว และระทึกขวัญ นอกจากนี้ยังมีโซนอาหารอย่างครบครันอีกด้วย

 

 ***รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น บ้านผีสิง หุ่นขี้ผึ้ง ที่ไม่รวมให้ในรายการ***

 

เย็น       รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ณ ภัตตาคาร ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์  

      

หลังจากนั้น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Mercure Banahills French Village (4 ดาว) หรือเทียบเท่า(พักบานาฮิลล์)

       

พักที่     Mercure Banahills French Village (4 ดาว) หรือเทียบเท่า(พักบานาฮิลล์)

 

วันที่ 3

 

ดานัง –เจ้าแม่กวนอิมวัดลินห์อึ๋ง – เมืองฮอยอัน - เรือกระด้ง– ดานัง

 

 

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6) ณ โรงแรมMercure Banahills French

นำท่านเดินทางกลับสู่ นครดานัง(โดยใช้เวลาประมาณ 2.15 .)

นำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิมวัดลินห์อึ๋ง อยู่บนเกาะเซินจร่า ทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวัดใหญ่ที่สุดของที่นี่ รูปปั้นปูนขาวของเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหลังให้ภูเขา หันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา และศักดิ์สิทธิ์มากในการขอพรเรื่องสุขภาพ การทำมาค้าขาย แคล้วคลาดปลอดภัย และขอลูก กราบไหว้เพื่อความเป็นศิริมงคล

 

เที่ยง                รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) ณ ภัตตาคาร Tuyen Son

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน(โดยใช้เวลาประมาณ 50 นาที) เป็นเมืองขนาดเล็กตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำทูโบนถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งโดยมีคลองคั่นกลาง และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เนื่องจากมีการผสมผสานศิลปะ สถาปัตยกรรมของชาติตะวันตกกับท้องถิ่น เวียดนามได้อย่างมีเอกลักษณ์และลงตัว จากนั้นนำท่านสู่ สะพานญี่ปุ่น สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองฮอยอันได้รับการก่อสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีที่แล้ว สะพานนี้สวยทั้งกลางวันกลางคืน และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทุกท่านต้องมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก นำท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอันสร้างด้วยไม้ 2 ชั้น ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทำเป็นร้านบูติก ด้านหลังเป็นที่เก็บสินค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลาดเปิดโล่งเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนที่พักอาศัยหลายส่วน

  

จากนั้น อิสระให้ท่านเดินชมเมืองซื้อของที่ระลึกร้านค้าขายของที่ระลึก ก็จะตั้งอยู่ในบ้านโบราณ บ้านเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะรวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่นซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี  ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทั้งบ้านเรือน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจำตระกูลและร้านค้าต่าง ๆ

 

นำท่าน นั่งเรือกระด้ง ที่หมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็ก ๆ ในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ใน   อดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการ     ล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน

 

เย็น                  รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่8) ณ ภัตตาคาร La Masion Deli Hoian

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  Hotel (3 ดาว) หรือเทียบเท่า (ดานัง)

 

พักที่ Hotel (3 ดาว) หรือเทียบเท่า (ดานัง)

 

วันที่ 4

ดานัง – เชียงใหม่

เช้า      รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 9) ณ โรงแรมLavender Home Hotel 

08.00 น         หลังจากส่งคณะที่สนามบินดานัง

10.30 น.        เหิรฟ้ากลับสู่เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD907

12.30 น.        เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ

 

***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง***

 

อัตราค่าบริการ

 กำหนดเดินทาง ผู้ใหญ่/เด็ก (พักห้องคู่) พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม)
15 – 18 มกราคม 2563 15,499 บาท 4,500 บาท
12 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 15,499 บาท 4,500 บาท
28 - 31 มีนาคม 2563 15,499 บาท 4,500 บาท

 

**อัตราค่าบริการสำหรับคณะ 16 ท่านขึ้นไป ขอสงวนสิทธ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคากรณีลูกค้าไม่ครบตามจำนวน**

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • น้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้ท่านละ 20 กิโลกรัม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 กิโลกรัม ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

เงื่อนไขการจอง

 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 10,000 บาท สำเนาพาสปอร์ตสำหรับจองตั๋วเครื่องบิน
 •  การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้(เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่

           เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

 • กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดิน ทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้

          คือค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได

 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า – ออกเมืองได้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • กรณีท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงอาทิเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ

 

ดาวน์โหลดแพคเกจทัวร์ จองแพคเกจทัวร์

ABOUT US

สวอนทราเวล นำเที่ยวรอบโลก
สวอนทราเวล เป็นชื่อเครื่องหมายทางการค้าของ บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด จดทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ   ให้บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ ขอวีซ่า จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั่วโลก นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญเส้นทางขับรถเที่ยวในรูปแบบคาราวานทัวร์ต่างประเทศ ขับรถยนต์ส่วนบุคคล และ บิ๊กไบค์ทัวร์ ไทย ลาว พม่า จีน เวียดนาม อินเดีย และ บริการจัดทัวร์ออร์แกนไนซ์ เพื่อเลี้ยงต้อนรับลูกค้าบริษัทในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดการ ประชุม สัมมนา และ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร

ทีมงาน 

 

undefined 

วิชุลดา จินดาประพันธ์ (เอ๋) ผู้บริหารธุรกิจ 

undefined

กฤตศิริ จิตอารี (หนุ่ย) กรรมการบริหาร/Marketing manager

undefined

รักษ์ศิริ จิตอารี (นาย) กรรมการบริหาร 

 

 ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงาน

289/19 หมู่3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

Tel/Fax: 053-114506  Mobile :098-5851658 

 E-mail :  Swantravel@hotmail.com

 

ที่ตั้งสำนักงาน เวลาทำงานออฟฟิศ

09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์  หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ที่ตั้งสำนักงาน


บริการของเรา

1.รับทำแลนด์ประเทศเซาท์แอฟฟริกา ดูงาน สัมมนา
2.จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก / วีซ่า / ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง 
3.รับจัดคาราวานทัวร์ข้ามประเทศ ไทย ลาว จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา ทิเบต
4.จัดทัวร์เส้นทางแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล,พม่า,ศรีลังกา / ท่องเที่ยวและศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และบริการจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศทุกเส้นทาง
5.ระบบจองโรงแรมออนไลน์

 

  ใบจดทะเบียน 
undefined undefined

สำนักงานใหญ่ : 289/19 หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
 (รับทำแลนด์ทางรถ ทัวร์เมืองน่าน ลาว หลวงพระบาง อุดมไชย ซาปา ฮานอย เวียดนาม )

บริษัท เทคไทยทัวร์ จำกัด (TakeThaiTour Co.,ltd.)  Contact:053-114-506,098-5851658
LINE ID: @swantravel E-mail : swantravel@hotmail.com /swantour01@gmail.com  ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21-00620

 

undefined


©Copyright Allreserved 2000- 2019 www.takethaitour.com Creative Design: collectionONE

รถเช่ากรุงเทพ รถเช่า เชียงใหม่ รถเช่า กรุงเทพ Klook.com